Salvation is promise of Advent

November 29, 2021

There will be signs… nakakaskasdaaw a pagilasinan inton umay ti Anak ti Tao…

Jesus, in today’s gospel, speaks of the coming of the Son of Man at the end times.

Masikoranto dagiti nasion gapu ti butengda iti daranudor ti baybay ken dagiti dalluyon. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan.

People will die of fear. Buteng / Takot ang dala-dala ng pagdating ng Anak ng Tao. Masisindak at hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga palatandaan. But for the disciples, when these signs begin to happen, they will STAND ERECT and RAISE THEIR HEADS because REDEMPTION IS AT HAND.

Nagpaiduma ti galad wenno reaction dagiti disipulos a mangpasangbay ti iyaay ti Anak ti Tao ken dagiti tattao iti nasyon. While the people will experience fear and trembling, the followers of Christ will stand erect and raise their heads. Walang takot na haharapin ng mga may pannampalataya kay Hesus ang mga pangyayari sa ating katubusan. Why is this so?   

Para kadagiti mamati, ti kaipapanan ti kanibusanan ti lubong inton umay ni Jesus ket PANNAKAISALAKAN. This is totally different from the way we perceive the end of the world. Hindi po katapusan ng mundo at kapahamakan ang darating sa sanlibutan kundi kaligtasan.  

Ania ngarud ti rumbengtayo nga aramiden a mangpasungad ti iyaay wenno idadateng ti Anak ti Tao? How are we to prepare during advent?

Because the disciples were FORWARNED… they listened and obeyed. Dimngeg dagiti disipulo iti panursuro ni Jesus ket tinungpada amin nga imbagana.

Umuna, “beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness / annadanyo dagiti nalabes a panagbussog ken panagbartek.” Jesus warns them, AVOID LAVISHNESS. Saan kad a pagsasaotayo nga ilokano: Aniaman a “sobra” ket basol. Daytoy ti gapuna a rumbeng nga agbiag a nasimple. Ti biag a “sobra” ket agbunga ti saan a nasayaat. The temptation to do what is wrong in order to sustain a lavish lifestyle will deprive others especially the poor of a decent life. 

The call of our advent preparation is SIMPLE LIFESTYLE. Let us find joy in the simple things of life. Dagiti kangrunaan a kasapulan laeng ti rumbeng a mapaadda. Pagragsakantayo no ania ti bassit nga adda kadatayo. 

Maikadua, “agannadkayo kadagiti pakasikoran ti biag.” The ANXIETIES OF DAILY LIFE will keep us away from the Lord. Ania kadi dagiti pakasikorantayo (kabalisahan) ti biag? Kuarta,saan kadi? Pagsapulan, Pakaitan-okan, Power and Authority, and even Social Standing. Amin dagitoy ti mangted riribuk ken gulo ti panagbiag ti tao. Aside from keeping it simple we need to find peace of mind. Ipangrunatayo ketdi ti Dios, saan a kinabaknang. Ti biag a naisentro ti Dios ti mangted ti natalna a biag ken pakasarakantayo ti pannakaisalakan. 

The call of our advent preparation is PEACE OF MIND. When we cast aside our anxieties in life and put God at the center then we will be ready to welcome Jesus into our lives.

Maikatlo, “Agsalukagkayo (laging anda) ket agkararagkayo a kankanayon.” I read somewhere that you can find hope in prayer. Namnama ti kararagtayo iti panawen adbiento. Namnama ti masakbayan ti linaon dagiti panursuro ni Jesus. Awan ti pagbutngan ken pakasikoran dagiti disipulo ni Jesus ta napnoan namnama ti masakbayan. 

The call of our Advent preparation is finding HOPE IN PRAYER. When we pray, the future will always be bright. Daytoy ti mangted kadatayo ti kababalin nga agtakder iti sangoanan ti Anak ti Tao. 

Redemption/Salvation is promise of Advent. Ti panagsaganatayo adbiento ket panagsaganatayo iti idadateng wenno isasangbay ti pannakaisalakantayo. Rumbeng a pagragsakan ti kinasimple ti panagbiag, maaddaan ti natalna a panunot ken nakem ken mangnamnama ti kararag. Dagitoy ti panagsagana ti panawen-adbiento.

Someone sent me this email a long time ago…

Panginoong may lupa na laging naghahanap ng manggaawa sa kanyang sakahan.

Walang may gusto dahil lahat takot sa mga bagyong dumarating na sumisira sa mga pananim.

Huling dumating, maliit, payat at may edad na. 

Tinanong siya ng may-ari, masipag ka ba?

Sagot ng mama, “nakakatulog ako kahit na bumabagyo”

Hindi maintindihan ng may lupa ngunit dahil sa pangangailangan, kinuha ang mama.

Masipag nga at nagtrabaho ang manggagawa buong araw.

Natuwa naman ang may-ari.

Ngunit isang araw dumating ang malakas na bagyo.

Nagising ang may-ari at patakbong ginising ang manggagawa.

“Gising at bumabagyo na! Kailangang talukban at talian ang mga kagamitan.”

Sumagot ang manggagawa, sinabi ko po sa inyo “nakakatulog ako kahit na bumabagyo”

Nagalit ang may-ari at patatalsikin na niya ang manggagawa ngunit dahil nag-alala sa kanyang mga ari-arian patakbong isasalba ang mga ito.

Nagulat na lamang siya dahil, natakluban at naitali na ang lahat. Nakapinid na ang mga pintuan at lahat ay nasa ayos. Walang mababasa at maihahangin.

Ngayon, naintindihan na niya ang mangagawa.

“nakakatulog ako kahit na bumabagyo”

When you’re prepared, spiritually, mentally, and physically, you have nothing to fear. Can you sleep when the wind blows through your life? The hired hand in the story was able to sleep because he had secured the farm against the storm. We secure ourselves against the storms of life by grounding ourselves in the Word of God.

We don’t need to understand, we just need to hold His hand to have peace in the middle of storms.

Related Articles

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This